വിപ്രോ 300 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയായ വിപ്രോ 300 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നെ എതിരാളി കമ്പനിയില്‍ കൂടി ജോലി ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന്

Read more
error: Content is protected !!