ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ മെറ്റൽ കമ്പനികളും ഒരു കുടകീഴിലേക്ക്

ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ മെറ്റൽ കമ്പനിളും ടാറ്റ സ്റ്റീലിലേക്ക് ലയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ലയനത്തിന് അനുമതി നൽകി. ഏഴ് മെറ്റൽ കമ്പനികളെ ടാറ്റ

Read more
error: Content is protected !!